Forretningsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER

TEMPO RENGØRINGS GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

Gældende fra 01.01.2017

 

 • 1 GENERELT                    

Nedenstående betingelser er gældende for alle aftaler om levering af Tempo Rengørings varer og tjenesteydelser, og finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne. Når der i betingelserne er anført ”Kunden”, svarer dette til de fysiske rammer hvor opgaven/rengøringen finder sted ligesom ”Firmaet” svarer til Tempo Rengøring.

  

 • 2 TILBUD OG INDGÅELSE AF SERVICEAFTALE

Firmaet fremsender tilbud og nærværende forretningsbetingelser. Tilbuddet er gældende i 7 dage fra tilbuddets dato. Når kunden accepterer tilbuddet, fremsender Firmaet en serviceaftale til underskrift. Serviceaftalen skal underskrives og afleveres tilbage til Firmaet, så Firmaet kan lave en kopi.

Hvis opgaven er bestilt uden forudgående tilbud, fremsendes enten en mail eller serviceaftale vedlagt generelle betingelser.

Firmaet er berettiget til løbende at foretage uvæsentlige ændringer og tilpasninger i disse generelle forretningsbetingelser uden orientering af kunden.

Såfremt Firmaet foretager væsentlige ændringer i nærværende generelle forretningsbetingelser, vil kunden varsles 1 måned før ændringerne træder i kraft, med angivelse af de væsentligste ændringer.

Modtager Firmaet ingen indsigelser indenfor 1-månedfristen betragtes de ændrede Generelle forretningsbetingelser som vedtaget parterne imellem.

  

 • 3 ADGANGSFORHOLD

Kunden udleverer ikke til firmaet, men placerer nøglen på aftalt sted eller i nøgleboks efter aftale med Firmaet. Enhver omkostning som følge af bortkomne nøgler erstattes ikke, herunder ikke omkostninger til omstilling af låsesystemer, omkostninger til låsesmed eller ethvert andet direkte eller indirekte økonomisk tab.

Det er kundens pligt at oplyse Firmaet om ændringer i forhold vedr. adgang til stedet, således at Firmaet ikke kører forgæves til en aftalt opgave. Kører Firmaet forgæves opkræves der et gebyr på 250,- DKK inkl. Moms.

Det er kundens ansvar at Firmaet altid er korrekt informeret i forhold til alarmadgang, kodeord og alarmselskab. Firmaet kan derved ikke stilles til ansvar for udkørsel af alarmselskab, hvis og såfremt Firmaet ikke er informeret om eventuelle ændringer i kodeord, telefonnummer eller anden manglende information, der hindrer Firmaet i at afmelde alarmen.

Der stilles til krav overfor kunden at der forefindes let tilgængelig strøm, el, lys og vand på stedet hvor opgaven/rengøringen skal udføres.

Er der ikke adgang til stedet, strøm eller vand eller andre forhold, der umuliggør/vanskeliggør at rengøringen/opgaven kan udføres, herunder at gældende lovgivning indenfor arbejdsmiljø, byggepladsreglement samt sundhed- og sikkerhedsforskrifter ikke er overholdt på stedet, kan Firmaet frit vælge at betragte rengøringen/opgaven som urettidigt aflyst, jf. denne aftales § 9, eller at forhøje sin fakturering med 50% af den aftalte/anslåede pris til kunden, såfremt rengøringen/opgaven alligevel gennemføres

Der stilles ikke krav til adgang til vand hvis opgavens art er trappevask.

 

 • 4 SIKKERHED OG FORTROLIGHED

Oplysninger såsom alarmkoder, adresse, telefonnummer mm. opbevares i beskyttet database med backup heraf. Ingen oplysninger videregives til 3. part.

Efter lov om Social Service forekommer en særlig underretningspligt vedrørende børn og unge, der går forud for vores tavshedspligt.

 

 • 5 PERSONALE

Alle medarbejdere hos Tempo Rengøring afleverer ved ansættelsesstart ren straffeattest og evt. arbejds- og opholdstilladelse. Vores medarbejdere trænes løbende i korrekt brug af produkter samt gennemgår relevante kurser indenfor rengøring m.m.

Alle medarbejdere i Firmaet er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger omkring en opgave behandles strengt fortroligt. Herunder adresse, telefonnummer, navn, særlige forhold, personfølsomme oplysninger, forhold på stedet mm.

Ansatte i Firmaet bærer ID-kort, som bekræfter deres ansættelse, samt arbejdstøj med logo, hvorved de er let genkendelige.

 

 • 6 MEDARBEJDERNES EGENKONTROL

Tempo Rengørings medarbejdere arbejder ud fra individuelle kontrolskemaer/tjeklister. Såfremt kunden har varige ændringer/rettelser til rengøringen skal dette meddeles til Firmaets kontor, så skemaer kan tilrettes.

Ønsker til en mindre ændring i rengøringen en enkelt gang kan ligeledes meddeles til Firmaets kontor eller skrives på en seddel på stedet. Vores medarbejdere vil så foretage denne ændring såfremt tiden tillader det og/eller anden opgave nedprioriteres.

Under vores egenkontrol hører også kontrol af stedet for glemte produkter, klude, mopper, rekvisitter samt kontrol for korrekt lukning af stedet, herunder vinduer, aflåste døre, tilkoblet alarm. Såfremt kunden konstaterer, at der er forglemmelser i forhold til nævnte bedes dette meddelt pr. tlf. til kontoret på 78703730 eller pr. e-mail til kontakt@tempo-service.dk. Husk at angive adresse og udførselsdato.

Tempo Rengøring foretager gerne rengøring når kunden ikke er til stede, men også gerne mens kunden er til stede. Det er op til den enkelte kunde. Det påpeges dog, at medarbejderne oftest ikke har tid til længere samtaler og det må derfor påregnes, at eventuel medgået tid på samtale indregnes i den afsatte tid til rengøring.

 

 • 7 PRODUKTANSVAR

Firmaet anvender i enhver sammenhæng anerkendte og af offentlige myndigheder godkendte rengøringsprodukter.

Firmaet kan ikke drages til ansvar for sygdom, sygefravær eller anden gene eller skade hos kunden eller på genstande, som følge af sædvanlig og korrekt anvendelse af disse produkter.

Såfremt der måtte være særlige forhold, der gør sig gældende, opfordres kunden til hos Firmaet at få oplyst hvilke rengøringsmidler, der vil blive anvendt. Oplysninger herom samt datablade kan fås ved henvendelse til Tempo Rengørings kontor på Skovly 1B, 6000 Kolding.

 

 • 8 FORSIKRING OG SKADER

Alle medarbejdere i Tempo Rengøring er omfattet af en ansvarsforsikring. Såfremt en medarbejder uagtsomt forvolder skade på en genstand under udførsel af opgaven, erstatter Firmaet genstanden i henhold til dansk rets almindelige regler, i det omfang disse ikke er fraveget i parternes aftale eller nærværende generelle betingelser. Det er vigtigt at Firmaet gøres opmærksom på skaden straks og uden ugrundet ophold efter skaden i sagens natur burde være opdaget. Såfremt medarbejderen selv under udførsel af opgaven konstaterer, at denne har forvoldt en skade, bliver dette straks anmeldt til Tempo Rengørings kontor. Medarbejderen samler den beskadigede genstand i en pose og lægger denne et synligt sted hos kunden. Kontoret kontakter kunden og meddeler denne skaden. Det videre forløb omkring erstatning, genkøb el.lign. aftales med kunden derefter.

Ved større skader vil Tempo Rengøring straks rette henvendelse til forsikringsselskabet og derfor kan der være ventetid i forhold til opgørelse/udbetaling af erstatning/udbedring af skaden. Evt. erstatning afregnes separat og kan derfor ikke modregnes i serviceydelserne. Har kunden genstande, som er specielt kostbare/affektionsværdi skal denne information videregives til Firmaet i forbindelse med indgåelse af serviceaftalen og forinden opstart af opgaven/serviceaftalen.

Erstatningsudbetaling/genkøb sker først efter Tempo Rengørings forsikring har godkendt erstatningsudbetalingen/genkøbet, herunder også beløbsmæssigt.

 

 • 9 AFLYSNING/ ANNULLERING/FLYTNING AF
  TILBUD & RENGØRINGSAFTALER

Alle ændringer af tidspunkt eller aflysning af en rengøringsopgave skal være Tempo Rengørings kontor i hænde senest kl. 08.00 dagen forinden. En aflysning/ændring kan foretages pr. mail til kontakt@tempo-service.dk, eller telefonopkald til nummer: 78703730.

Ændringen/aflysningen er godkendt når kunden modtager bekræftelse fra Firmaet. Såfremt en aflysning/ændring ikke modtages rettidig, forbeholder Firmaet sig ret til at opkræve 250,- DKK inkl.Moms.

Ferie og længere ophold i en serviceaftale bedes ligeledes meldes til Firmaet i henhold til ovenstående, dog gerne før.

Firamet udfører ikke rengøring på helligdage, hvorfor alle rengøringer, der ligger på en helligdag automatisk annulleres. Ønsker kunden alligevel at få rengøring, skal der rettes henvendelse til kontoret i god tid før helligdagen (gerne to uger før), for at aftale et andet tidspunkt for rengøringen, der ligger umiddelbart før eller efter helligdagen. Firmaet forbeholder sig retten til ikke at kunne tilbyde rengøring lige før eller efter helligdagen, såfremt dette meddeles i sidste øjeblik og kalenderen derfor er fuldt booket.

Annullering af godkendt tilbud
Firmaet forbeholder sig retten til at opkræve et annulleringsgebyr for godkendte tilbud, hvis kunden vælger at annullere dette. Gebyret vil blive udregnet ud fra opgavens omfang.

 

 • 10 FORSINKELSE OG FLEKSIBILITET

Firmaet bestræber sig på at komme til aftalt tid/indenfor aftalt tidsramme. Dog er vi ofte i vores daglige arbejde og planlægning påvirket af vejrforhold, trafik, forudgående opgavers art samt kunders aflysninger/ændringer. Derfor kan det ske, at den aftalte tid kan variere. Der kan laves særlige aftaler, hvorved en aftale skal finde sted på et mere præcist tidspunkt. Omkostninger forbundet med en forsinkelse kan ikke pålægges Firmaet.

Såfremt forsinket adgang til stedet skyldes forhold hos kunden, kan eventuel mertid faktureres til kunden efter medgået tid. Ved forsinkelse over 15 minutter forbeholder Firmaet sig ret til at betragte dette som en urettidig aflysning af rengøringen/opgaven, jf. denne aftales § 9.

I spidsbelastede perioder (uger omkring højtider og helligdage) må kunden påregne en større tidsmargin for tidspunktet for udførsel af opgaven samt fleksibilitet i forhold til medarbejderens ankomsttidspunkt. Dette skyldes, at de opgaver der f.eks. ligger på Kr. Himmelfartsdag (torsdag) ændres til udførsel på et andet tidspunkt i ugen eller at mange kunder f.eks. ønsker ekstra rengøringer i ugen op til jul. Firmaet gør sit bedste for at imødekomme alle kunders ønsker i disse perioder, men det fordrer også en fleksibilitet fra kundernes side.

 

 • 11 REKLAMATIONER

Firmaet bestræber sig altid på at have tilfredse kunder. Skulle der være opgaver, som ikke er udført tilfredsstillende, skal en sådan reklamation meddeles til Firmaet straks og uden ugrundet ophold efter, at reklamationen/manglen i sagens natur burde være opdaget. Derfor skal reklamationer på den udførte rengøring meddeles umiddelbart efter rengøringens ophør eller senest dagen efter kl. 09.00, således Firmaet har mulighed for at udbedre den anførte reklamation.

Af hensyn til Firmaets vurdering af reklamationen/manglen samt opfølgning til Firmaets medarbejdere bedes reklamationer/mangler være dokumenteret via fotos, der kan sendes på mail til kontakt@tempo-service.dk. Husk at angive adresse samt dato for udførsel.

Reklamationer, der skal rettes op på, skal ske telefonisk til 78703730. Firmaet forbeholder sig retten til straks det er muligt at sende egne folk ud for at rette op på fejl og mangler. Der ydes ikke en reducering i prisen for arbejde udført af Firmaet eller af anden leverandør, såfremt Firmaet ikke forinden har haft mulighed for selv at udbedre reklamationen.

Reklamationer, der kun ønskes meddelt, men ikke rettet op på med det samme (f.eks. indenfor bagatelgrænse) eller anden meddelelse om rengøringens kvalitet, kan også ske pr. mail til kontakt@tempo-service.dk.

På opgaver udført efter timeforbrug, ydes der, ved eventuelle mangler på udført arbejde, ikke dekort på den samlede faktura. Såfremt der mangler at blive udført arbejde, kommer Firmaet gerne igen og udfører ekstraarbejdet i forhold til gældende timepris.

Udkørsel til en reklamation, der viser sig at være ubegrundet eller skyldes kundens egne forhold, faktureres efter timeforbrug inkl. kørselstid.

 

 • 12 PRISER

Den generelle timepris vil kunden under en besigtigelse altid få afvide. Den generelle timepris er gældende, med mindre andet er aftalt.

Firmaet er berettiget til at ændre sin generelle timepris så ofte Firmaet ønsker det. Kunden er selv ansvarlig for at holde sig ajour med ændringerne i den gældende timepris.

Hvor andet ikke er angivet er Firmaets priser inkl. materialeforbrug til udførsel af opgaven.

Håndsæbe- og papirforbrug er ikke inklusiv. Firmaet forhandler dog både sæbe- og papirvarer og giver gerne tilbud på levering af dette.

Ved særlige opgaver med ekstremt brug af materialer, specialprodukter og større maskiner, vil dette blive faktureret til kunden. Dette vil dog fremgå af tilbud/ordrebekræftelse.

 

 • 13 BETALINGSBETINGELSER

For faste kunder med uge/månedsaftaler faktureres alt udført arbejde bagud ultimo måned, elektronisk pr. e-mail.

Ved kunder med enkeltopgave udsendes pr. e-mail elektronisk faktura efter afsluttet arbejde med en betalingsfrist på 3 dage. (Haveservice dog 1. Dag)

Ved kunder med enkeltopgaver kan Firmaet forlange a’conto-beløb betalt forud.

Det er kundens opgave er være opmærksom på modtagelse af faktura.

Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges rykkergebyr på 0,70% i rente og kr. 100,- pr. rykker. Ved manglende betaling efter fremsendelse af rykker overgives sagen til retslig inkasso.

Gensendelse af bortkommen faktura faktureres administrationsudgift kr. 10,- + moms pr. faktura.

Faktura udprintet eller fremsendt pr. post tillægges porto/administrationsudgift på kr. 25,- + moms.

Ved fast ugepris, er prisen uafhængig af enkelte lukkedage fra kundens side og faktureres bagud, dog kun for påbegyndte uger. Hele aflyste uger, grundet ferie etc. faktureres ikke kunden.

 

 • 14 PRISREGULERING

Firmaet forbeholder sig ret til at regulere priserne på serviceaftaler én gang årligt på baggrund af valuta- og produktstigninger, lønudvikling, inflation mv.

En eventuel prisregulering vil være gældende fra og med 1. januar, og varsles senest i december måned, året forinden.

Firmaet forbeholder sig ret til ved særlig ændring af markedssituationen at foretage prisregulering på andet tidspunkt af året med minimum 1 måneds varsel.

 

 • 15 OPSIGELSE


Alle serviceaftaler kan opsiges med 30 dages varsel af begge parter. Såfremt der er aftalt et andet opsigelsesvarsel, vil det fremgå af serviceaftalen.

Ved faste prisaftaler på uge/månedsbasis faktureres det fulde beløb for den pågældende serviceaftale, der ligger i perioden for opsigelsen, uanset om kunden aflyser/ændrer disse eller ej.

Ønskes en serviceaftale opsagt pr. Dagsdato vil der blive opkrævet for løbende måned, og aftalen vil være opsagt fra dagsdato beløbet er betalt.

 

 • 16 ANSVARSBEGRÆNSNING

Hvor ikke andet er bestemt i aftalen med kunden eller i nærværende Generelle forretningsbetingelser, er Firmaet ansvarlig overfor kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.

Firmaet er dog i intet tilfælde ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, tidstab, driftstab, avancetab, tab af produktion, salg, fortjeneste eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt.

 

 • 17 FORCE MAJEURE

Firmaet er ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er udenfor Firmaets kontrol og som Firmaet ikke burde have forudset ved serviceaftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, brand, oversvømmelser, generel vare- eller medarbejderknaphed, krig, terror, arbejdsstridigheder, blokader, epidemier mv.

 

 • 18 PERSONDATA

Firmaet er dataansvarlig for de persondata Firmaet har registreret om kunden. Firmaet sørger for at behandle disse oplysninger i overensstemmelse med gældende regler om persondata.

Firmaet indsamler kun de personoplysninger som kunden vælger at dele med Firmaet. Det kan f.eks. være navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og lignende.

Firmaet behandler kundens persondata, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af kontrakten med kunden, herunder i forbindelse med fakturering, kvalitetssikrings mv.

Persondata anvendes alene til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af nyhedsbreve, hvis kunden har givet samtykke, eller hvis lovgivningen tillader det uden forudgående samtykke.

Firmaet videregiver som klar hovedregel aldrig personoplysninger til tredjemand. Videregivelse vil således alene ske, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan f.eks. være, hvis en offentlig myndighed har krav på udlevering af oplysningerne.

Firmaet behandler og opbevarer persondata, så længe det er nødvendigt af hensyn til at levere den aftalte ydelse til kunden. Efterfølgende opbevares oplysningerne i 5 år før de slettes, jf. kravene herom i bogføringsloven.

Firmaet overholder sikkerhedsreglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Herunder har Firmaet sørget for at indføre passende sikkerhedsforanstaltninger både IT-sikkerhedsmæssigt og organisatorisk, for at sikre at kundens persondata hverken mistes eller misbruges.

Den registrerede har ret til at få indsigt i de persondata Firmaet har på dig. Derudover har den registrerede efter omstændighederne ret til at anmode om dataportabilitet, sletning eller retning af sine persondata, samt til at at gøre indsigelse mod behandlingen af samme.

Firmaet kan kontaktes, såfremt den registrerede ønsker at klage, at benytte sine persondatarettigheder ovenfor, eller hvis der er andre spørgsmål:

Tempo Rengøring

Skovly 1B

6000 Kolding

Tlf. 78703730

kontakt@tempo-service.dk

 

Der er også mulighed for at klage til Datatilsynet over Firmaets behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk. Det anbefales dog at kontakte Tempo Rengøring direkte først.

 

 • 19 FOTO/VIDEO

Til brug for intern/ekstern undervisning eller markedsføring kan det ske, at Tempo Rengøring tager foto eller video af opgaven før og efter (f.eks. et toilet mv.).

Firmaet anvender kun billeder, der ikke kan henføres til en specifik adresse. Ønsker kunden alligevel ikke, at billeder eller video må anvendes til undervisning/markedsføring, meddeles dette til Firmaet.

 

 • 20 VÆRNETING OG LOVVALG

Dansk ret finder anvendelse på eventuelle tvister parterne imellem.

Alle tvister mellem parterne skal afgøres ved byretten i Kolding som rette værneting.

 

 • 21 SKAT

Servicefradraget er blevet ændret for 2016 og 2017. Den nye ordning giver fradrag på op til kr. 6.000,- pr. person over 18 år i husstanden for serviceydelser i hjemmet.

Tempo Rengøring står ikke for indberetning af dette fradrag og fraskriver sig alt ansvar for korrekt indberetning heraf.

Vi henviser til SKATs hjemmeside for yderligere information.